Specyfikacja Techniczna

Numer Aprobaty Technicznej

ITB-KOT-2019/1089

 

 

mata izolacyjna - ocena techniczna

W ofercie dostępne są  maty o wymiarach:

Szerokość   80 cm /długość 12,5 m/ grubość 4 cm   – 10    m2 rolka

Szerokość 100 cm/długość 12,5 m/ grubość 4 cm  –   12,5 m2 rolka

Szerokość 120 cm/długość 12,5 m/ grubość 4 cm  –   15    m2 rolka

sklep internetowy


Badania w Instytucie Budownictwa

Maty izolacyjne Termolock®, poddane zostały badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej, w Laboratorium Trwałości Elementów Budowlanych w Instytucie Budownictwa oraz poddane zostały weryfikacji w terenie (in situ). Uzyskane wyniki potwierdzają wysoką skuteczność izolacyjną. Badania prowadzone przez ITB były prowadzone ze względu na obowiązujące przepisy prawa budowlanego, dotyczące dopuszczenia do obrotu towarów budowlanych i w celu uzyskania znaku budowlanego B. Ze względu na ograniczenia sprzętu pomiarowego, nie można było wykonać pomiarów próbek z uwzględnieniem pustek powietrznych. Dlatego przeprowadzono specjalistyczne badania w komorze cieplnej, która odzwierciedla rzeczywiste warunki instalacyjne w terenie. Celem badania było uzyskanie wyników, dla poszczególnych układów mat izolacyjnych Termolock®, względem siebie. Mając na uwadze specyficzne warunki panujące na budowach, takie jak przekrój poprzeczny krokwi, wykonano próbki, które uwzględniają najczęściej stosowane techniki montażu mat oraz pustki powietrzne między nimi. W zależności od przekroju badanej przegrody, ilości warstw mat izolacyjnych, niewentylowanych pustek powietrznych.

Dla uzyskania przegrody PASYWNEJ  należy zastosować  system czterowarstwowy.

Dla uzyskania przegrody ENERGOOSZCZĘDNEJ  należy zastosować  system trzywarstwowy z pustkami niewentylowanymi pomiędzy warstwami, zachowując szczelność podczas montażu

Współczynnik przenikania ciepła oznacza się symbolem U i podaje w W/(m2·K). Opisuje on wielkość strumienia ciepła przenikającego przez 1 m2 przegrody, przy różnicy temperatury wynoszącej 1 K (1°C). Parametr ten charakteryzuje jakość elementu budowlanego pod względem jego izolacyjności termicznej. Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepsze właściwości izolacyjne wykazuje przegroda.

W przypadku domów energooszczędnych wymagane jest aby wszystkie przegrody zewnętrzne, charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła U w granicach od 0,15 do 0,20 W/(m²•K)

Według aktualnie obowiązujących przepisów zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przegrodom stawiane są następujące wymagania odnośnie maksymalnej wartości współczynnika U (WT2017):

  • ściany zewnętrzne – 0,23 W/(m2•K);
  • dachy i stropodachy – 0,18;
  • podłogi na gruncie – 0,25;
  • okna w ścianach zewnętrznych – 1,1;
  • okna dachowe – 1,3.

 

 

http://www.termolock.pl/wp-content/uploads/2020/03/Rapotr-LTEB.jpg

Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1934:1999 w aparacie HotBox TDW 4040

Badana próbka o wymiarach 150 cm x 150 cm  umieszczona została w ramie inspekcyjnej.

Badania przeprowadzono  w różnych zakresach temperatur  od + 30 do – 5  st C.

* podane współczynniki są przykładowe i zależą od ilości warstw mat izolacyjnych, szczelin między poszczególnymi warstwami oraz od oporu przejmowania ciepła Rsi i Rse i obejmują układ z płytą KG 

 

Współczynnik Lambda  λD  –  0,031/0,032

 

Maty termoizolacyjne TermoLock® E (dwuwarstwowy) i TermoLock® P (trzywarstwowy)  zostały sklasyfikowane w klasie E reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A:2010 wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Wykonano dodatkowe badania w ITB Raport z dodatkowych badań ITB LZF02-01344/22/Z00NFZ dla  pojedyńczej (40 mm) warstwy maty

WNIOSKI :

Maty izolacyjne Termolock® poddane zostały badaniom in situ (w terenie). Wyliczono współczynnik U (W/m2*K) na podstawie różnicy temperatur  oraz powierzchni przegrody.

Analizę jakości termicznej stropodachu  przeprowadzono na podstawie  zarejestrowanej temperatury wewnętrznej powierzchni tej przegrody, oraz temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego w chwili badania. Obliczenia prowadzono w oparciu o wytyczne normy  PN-EN ISO 13788:2003, “Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku”, oraz normy PN-EN 6946:2007, “Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania.”  Do oceny jakościowej przyjęto obowiązującą w roku budowy budynku wartość współczynnika przenikania stropodachu U=0,18 W/m2*K dla pomieszczeń o temperaturze wewnętrznej równej i wyższej od 16 st. C.

Badanie wykazało występowanie na wewnętrznej powierzchni stropodachu temperatur wyższych od wymaganej, co oznacza zastosowanie skutecznego materiału izolacyjnego o odpowiedniej grubości.

Dlatego  przyjmuje się, że:

maty izolacyjne  Termolock®w zależności od układu i ilości warstw, stosujemy w miejsce popularnych materiałów izolacyjnych o grubości

od 20 do 35 cm

 

Trwałość

 Dla potwierdzenia skuteczności i trwałości mat izolacyjnych Termolock® przeprowadzono dodatkowe badania w Laboratorium Trwłości Elementów Budowlanych  w UWM. W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pogodowych oraz możliwość wykraplania sie pary wodnej.Bbadane próbki poddano zawilgoceniu, aplikując wodę miedzy poszczególne warstwy izolacji. Następnie umieszczono próbki w komorze starzeniowej przez 3072 godziny w temperaturze 60 st.C
Zgodnie z danymi meteorologicznymi średnia roczna temperatura w Polsce ma tendencje zwyżkową  i wynosi  w sezonie letnim w ciągu dnia 20-30 st C , dlatego nasze maty zostały poddane temperaturze wyższej niż wymagano.

Wniosek końcowy :

 Po 3072 godzinach poddawania wykonanej próbki oddziaływaniu temperatury 60 st. C  oraz zawilgoceniu (symulującym przeciek oraz punkt rosy)  nie stwierdzono pogorszenia właściwości ciepłochronnych.

https://termolock.pl/wp-content/uploads/2020/03/Raport-Starzenie.jpg

 

Nie tylko temperatura ma wpływ na trwałość materiałów izolacyjnych. Dlatego zaaplikowano wodę w poszczególne warstwy tak, aby jak najdokładniej odwzorować warunki panujące  w rzeczywistości. Tak więc wysoka i niska temperatura, wilgotność to czynniki które  mają wpływ na trwałość materiałów izolacyjnych. Badania przeprowadzono w Polskim instytucie, który dysponuje najnowocześniejszą aparatura pomiarową.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/2019

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 02/2019

Specyfikacja Techniczna