Specyfikacja Techniczna

Numer Aprobaty Technicznej

ITB-KOT-2019/1089

 

 

mata izolacyjna - ocena techniczna

Badania w Instytucie Budownictwa

Maty izolacyjne Termolock®, poddane zostały badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej, w Laboratorium Trwałości Elementów Budowlanych w Instytucie Budownictwa oraz poddane zostały weryfikacji w terenie (in situ). Uzyskane wyniki potwierdzają wysoką skuteczność izolacyjną. Badania prowadzone przez ITB były prowadzone ze względu na obowiązujące przepisy prawa budowlanego, dotyczące dopuszczenia do obrotu towarów budowlanych i w celu uzyskania znaku budowlanego B. Ze względu na ograniczenia sprzętu pomiarowego, nie można było wykonać pomiarów próbek z uwzględnieniem pustek powietrznych. Dlatego przeprowadzono specjalistyczne badania w komorze cieplnej, która odzwierciedla rzeczywiste warunki instalacyjne w terenie. Celem badania było uzyskanie wyników, dla poszczególnych układów mat izolacyjnych Termolock®, względem siebie. Mając na uwadze specyficzne warunki panujące na budowach, takie jak przekrój poprzeczny krokwi, wykonano próbki, które uwzględniają najczęściej stosowane techniki montażu mat oraz pustki powietrzne między nimi. W zależności od przekroju badanej przegrody, ilości warstw mat izolacyjnych, niewentylowanych pustek powietrznych.

Dla uzyskania przegrody PASYWNEJ  należy zastosować  system czterowarstwowy.

Dla uzyskania przegrody ENERGOOSZCZĘDNEJ  należy zastosować  system trzywarstwowy

Współczynnik przenikania ciepła oznacza się symbolem U i podaje w W/(m2·K). Opisuje on wielkość strumienia ciepła przenikającego przez 1 m2 przegrody, przy różnicy temperatury wynoszącej 1 K (1°C). Parametr ten charakteryzuje jakość elementu budowlanego pod względem jego izolacyjności termicznej. Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepsze właściwości izolacyjne wykazuje przegroda.

W przypadku domów energooszczędnych wymagane jest aby wszystkie przegrody zewnętrzne, charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła U w granicach od 0,15 do 0,20 W/(m²•K)

Według aktualnie obowiązujących przepisów zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przegrodom stawiane są następujące wymagania odnośnie maksymalnej wartości współczynnika U (WT2017):

  • ściany zewnętrzne – 0,23 W/(m2•K);
  • dachy i stropodachy – 0,18;
  • podłogi na gruncie – 0,25;
  • okna w ścianach zewnętrznych – 1,1;
  • okna dachowe – 1,3.

 

 

http://www.termolock.pl/wp-content/uploads/2020/03/Rapotr-LTEB.jpg

Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1934:1999 w aparacie HotBox TDW 4040

Badana próbka o wymiarach 150 cm x 150 cm  umieszczona została w ramie inspekcyjnej.

Badania przeprowadzono  w różnych zakresach temperatur  od + 30 do – 5  st C.

* podane współczynniki są przykładowe i zależą od ilości warstw mat izolacyjnych, szczelin między poszczególnymi warstwami oraz od oporu przejmowania ciepła Rsi i Rse i obejmują układ z płytą KG 

 

Współczynnik Lambda  λD  –  0,031/0,032

 

Maty termoizolacyjne TermoLock® E (dwuwarstwowy) i TermoLock® P (trzywarstwowy)  zostały sklasyfikowane w klasie E reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A:2010 wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Wykonano dodatkowe badania w ITB Raport z dodatkowych badań ITB LZF02-01344/22/Z00NFZ dla  pojedyńczej (40 mm) warstwy maty

WNIOSKI :

Maty izolacyjne Termolock® poddane zostały badaniom in situ (w terenie). Wyliczono współczynnik U (W/m2*K) na podstawie różnicy temperatur  oraz powierzchni przegrody.

Analizę jakości termicznej stropodachu  przeprowadzono na podstawie  zarejestrowanej temperatury wewnętrznej powierzchni tej przegrody, oraz temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego w chwili badania. Obliczenia prowadzono w oparciu o wytyczne normy  PN-EN ISO 13788:2003, “Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku”, oraz normy PN-EN 6946:2007, “Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania.”  Do oceny jakościowej przyjęto obowiązującą w roku budowy budynku wartość współczynnika przenikania stropodachu U=0,18 W/m2*K dla pomieszczeń o temperaturze wewnętrznej równej i wyższej od 16 st. C.

Badanie wykazało występowanie na wewnętrznej powierzchni stropodachu temperatur wyższych od wymaganej, co oznacza zastosowanie skutecznego materiału izolacyjnego o odpowiedniej grubości.

Dlatego  przyjmuje się, że:

maty izolacyjne  Termolock®w zależności od układu i ilości warstw, stosujemy w miejsce popularnych materiałów izolacyjnych o grubości

od 20 do 35 cm

 

Trwałość

 Dla potwierdzenia skuteczności i trwałości mat izolacyjnych Termolock® przeprowadzono dodatkowe badania w Laboratorium Trwłości Elementów Budowlanych  w UWM. W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pogodowych oraz możliwość wykraplania sie pary wodnej.Bbadane próbki poddano zawilgoceniu, aplikując wodę miedzy poszczególne warstwy izolacji. Następnie umieszczono próbki w komorze starzeniowej przez 3072 godziny w temperaturze 60 st.C
Zgodnie z danymi meteorologicznymi średnia roczna temperatura w Polsce ma tendencje zwyżkową  i wynosi  w sezonie letnim w ciągu dnia 20-30 st C , dlatego nasze maty zostały poddane temperaturze wyższej niż wymagano.

Wniosek końcowy :

 Po 3072 godzinach poddawania wykonanej próbki oddziaływaniu temperatury 60 st. C  oraz zawilgoceniu (symulującym przeciek oraz punkt rosy)  nie stwierdzono pogorszenia właściwości ciepłochronnych.

https://termolock.pl/wp-content/uploads/2020/03/Raport-Starzenie.jpg

 

Nie tylko temperatura ma wpływ na trwałość materiałów izolacyjnych. Dlatego zaaplikowano wodę w poszczególne warstwy tak, aby jak najdokładniej odwzorować warunki panujące  w rzeczywistości. Tak więc wysoka i niska temperatura, wilgotność to czynniki które  mają wpływ na trwałość materiałów izolacyjnych. Badania przeprowadzono w Polskim instytucie, który dysponuje najnowocześniejszą aparatura pomiarową.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/2019

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 02/2019

Specyfikacja Techniczna